zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Format i regulamin

RELACJA| VI Ogólnopolska Edycja| Lista zawodników| Rejestracja| Format i regulamin | Komunikaty organizacyjne| Zapowiedź Turnieju| Nagrody| Sponsorzy i Partnerzy| Prasa i Patroni Medialni| Nr konta| Dojazd do pola| Program finał‚u| Zaproszenie radiowe| PEŁNE WYNIKI| Lista flightów| Konkurs Fotograficzny - regulamin| wyniki-PZG|

Format Turnieju

Stroke Play brutto i netto. Do rozgrywki finałowej (drugi dzień) przechodzi 36  zawodników z najlepszym wynikiem w kategorii brutto i 36  zawodników z najlepszym wynikiem netto po pierwszym dniu Turnieju. Dla zawodników, którzy nie zakwalifikują się do rozgrywki finałowej, zostanie zorganizowany turniej pocieszenia. Zawody rozgrywane są w grupach czteroosobowych, ustalonych na podstawie losowania. Klasyfikacja netto będzie prowadzona w następujących grupach HCP:
  • 0,0-15,4
  • 15,5-25,4
  • 25,5-36,0
  • 36,1-54,0

Kolejność kategorii:

Stroke Play brutto i netto

W kategoriach HCP 25,5-36 i 36,1-54 gra w formacie Stableford 

 

 Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2009

Uczestnictwo:

Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów:
· termin wpłaty wpisowego za Turniej
· hcp
· przynależność do Klubu Golfa A&A

Opłata za turniej wynosi 300 zł i musi zostać uregulowana do 31.05.2009 r.
Zniżki:
· członkowie Klubu Golfa A&A 10%
· juniorzy 20%.

Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Np. gdy ktoś zdobędzie nagrodę w kategorii brutto, nie może odebrać nagrody rzeczowej za zdobyte miejsce w kategorii netto (w kategorii netto może otrzymać tylko nagrodę honorową – statuetkę i dyplom). W takim przypadku nagrodę rzeczową w kategorii netto otrzyma zawodnik, który zajął miejsce kolejne.

Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona. Organizator zastrzega sobie dowolne dysponowanie niewręczoną nagrodą.

Dla zawodników, którzy nie zakwalifikują się do rozgrywki finałowej, może zostać zorganizowany turniej pocieszenia, który rozpocznie się po zakończeniu rozgrywki finałowej w drugim dniu Turnieju. Zgłoszenia udziału zawodników w Turnieju pocieszenia będą przyjmowane do godziny 16.00 w dniu 06.06.09.

Turniej pocieszenia będzie rozegrany jedynie w przypadku zgłoszenia się do niego min. 12 zawodników, którzy nie zakwalifikują się do drugiego dnia turnieju głównego. Za udział w turnieju pocieszenia są przewidziane pamiątkowe dyplomy.

Zawody rozgrywane są we grupach czteroosobowych, ustalonych na podstawie losowania pierwszego dnia turnieju przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Losowanie drugiego dnia turnieju odbędzie się na podstawie uzyskanych wyników brutto po pierwszym dniu.

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej

Turnieje PZG będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG.
Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Noszenie jeansów jest zabronione.

 

Czas rozpoczęcia gry

Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out ofposition”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry jest:

pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, żez jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

· natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
· przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
· wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie.

Zasady dogrywek w przypadku niewyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych.

· O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1, 8 i 9. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności:

II runda, I runda, ostatnie 9 dołków.

· O pozostałych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności:

II runda, I runda, ostatnie 9 dołków.

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry jest zabronione. Używanie dalmierzy jest dozwolone.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od dnia wpłaty startowego do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie w udokumentowanych przypadkach losowych.

Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.

Inne

Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych dotyczących Turnieju o Brylant A&A.

Regulamin konkursu Hole in One / Nearest to the Pin

1. W konkursie mogą startować:

- Osoby, które startują w tegorocznej edycji Turnieju.
- Pozostali chętni po wpłaceniu opłaty w wysokości 100 zł na konto bankowe Organizatora lub do kasy Turnieju w czasie trwania zawodów.

2. Maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 100 osób.
3. Pierwszeństwo przy zapisach mają uczestnicy Turnieju.
4. Każdy gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem
(pisakiem wodoodpornym).
5. Każdy gracz ma jedno uderzenie.
6. Konkurs odbywa się z żółtych tee z dołka nr. 9. W przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, nagrodę pocieszenia otrzymuje gracz, którego piłka znajdzie się najbliżej dołka (liczona jest odległość środka piłki do krawędzi dołka).
7. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników zaliczy Hole In One przewodniczący komisji zarządza dogrywkę. W czasie dogrywki obowiązują reguły jak wyżej.

Regulamin konkursu Longest Drive

1. W konkursie mogą startować gracze, którzy startują w Turnieju.

2. Każdy gracz ma jedno uderzenie.

3. Konkurs odbywa się z żółtego (mężczyźni) i czerwonego (kobiety i juniorzy) tee na dołku nr.7

4. Liczą się wyłącznie piłki, które zmieszczą się w wyznaczonym fairwayu.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.

6. Każde prawidłowe (w obrębie fairwayu ) uderzenie jest zaznaczane przez zawodnika ustawieniem znacznika odległości w miejscu zatrzymania się piłki i zapisaniem nazwiska na znaczniku.

7. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uderzy piłkę na jednakową odległość przewodniczący komisji zarządza dogrywkę. W czasie dogrywki obowiązują reguły jak wyżej.

8. Konkurs będzie rozegrany w czasie obu dni turniejowych z tym, że po pierwszym dniu zwycięzcy otrzymają od organizatorów nagrody honorowe. Zwycięzcy konkursu nagrody główne otrzymają po drugim dniu gry.