g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Statut


Statut
Stowarzyszenia Tradycji Akademickich

„Siódemki”

 

NAZWA STOWARZYSZENIA I SIEDZIBA

 

Art. 1. Powołuje się Stowarzyszenie działające w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach, pod

nazwą Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”, zwane w dalszej części niniejszego Statutu      „STA SIÓDEMKI” lub „Stowarzyszeniem”.

Art. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Art. 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu             działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków             Stowarzyszenia, może także zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Art. 5. Jako cele swojej działalności STA „SIÓDEMKI” stawia sobie:

1.      działanie na rzecz rozwoju edukacji akademickiej w szczególności poprzez;

a.      promowanie szacunku do nauki,

b.      wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie pozycji nauki,

c.       promocję osiągnięć polskiej nauki i polskich naukowców.

d.      działanie na rzecz upowszechnienia dostępu do nauki dla wszystkich             zainteresowanych obywateli Rzeczpospolitej bez względu na ich status

 

2.      działanie na rzecz rozwoju kultury i turystyki w szczególności poprzez kultywowanie tradycji kulturalnych i turystycznych środowiska akademickiego,

3.      wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i praworządności.

4.      działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej.

5.      działanie na rzecz stwarzania warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych ze  szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia.

6.      pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie.

7.      kultywowanie tradycji ruchu studenckiego.

8.      wspieranie ruchów studenckich w środowisku akademickim.

 

Art. 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1.      współpracę z organizacjami społecznymi, zrzeszeniami pracodawców,            przedsiębiorstwami,       środowiskami naukowymi, samorządami terytorialnymi,          administracją terenową na rzecz       realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,

2.      promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej,     zawodowej,       gospodarczej i samorządowej,

3.      inspirowanie i koordynacje inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów       Stowarzyszenia,

4.      udział w działalności polskich i zagranicznych instytucji życia publicznego,

5.      organizowanie konferencji i sympozjów,

6.      organizowanie spotkań środowiska akademickiego,

7.      prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom Stowarzyszenia,

8.      prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej,

9.      współdziałanie z organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami absolwentów,           ruchami       społecznymi i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele,

10.  tworzenie płaszczyzn wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na sprawy     gospodarcze i społeczne,

11.  działanie na rzecz opartej o wzajemny szacunek i zaufanie współpracy pomiędzy      członkami       Stowarzyszenia,

12.  upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ruchu studenckiego oraz kształtowanie       pozytywnego       wizerunku Stowarzyszenia,

13.  reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz i administracji    państwowej    i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych - krajowych      i zagranicznych,

14.  organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innej działalności        edukacyjnej       podnoszącej kwalifikacje członków Stowarzyszenia oraz innych         osób,

 

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 7. Stowarzyszenie zrzesza:

 

a.      Członków zwyczajnych,

b.      Członków wspierających,

c.       Członków honorowych,

Art. 8. Założyciele Stowarzyszenia są jego pierwszymi członkami zwyczajnymi.

Art. 9. Członek zwyczajny ma prawo do:

 

a.      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b.      brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków,    składania wniosków,                   propozycji uchwał,

c.       brania udziału w pracach komisji, zespołach naukowych, grupach       roboczych,

d.      uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach    organizowanych przez                   Stowarzyszenie,

e.       noszenia znaku Stowarzyszenia.

 
 
 

Art. 10.

1.      Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która złożyła deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia i uchwałą Zarządu została przyjęta.

2.      Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła studia wyższe oraz poprzez swoje życie zawodowe, społeczne, zainteresowania była lub jest związana ze środowiskiem akademickim,

3.     W szczególnych wypadkach  osoba nie posiadająca wyższego wykształcenia       może być       przyjęta w poczet członków zwyczajnych po           zarekomendowaniu Zarządowi przez Walne       Zgromadzenie.

4.      Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wspiera działalność Stowarzyszenia. O jej przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd na pisemny wniosek danej osoby. Członek wspierający zobowiązany jest uiszczać składki w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

 

Art. 11. Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział             z głosem doradczym w pracach komisji, grup i zespołów oraz uczestniczyć w organizowanych przez             Stowarzyszenie imprezach.

 

Art. 12. Walne Zgromadzenie nadaje honorowe członkostwo na wniosek Zarządu, grupy co najmniej 15             członków Stowarzyszenie osobom  fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności i rozwoju             Stowarzyszenia. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i             biernego prawa wyborczego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich.

 

Art. 13. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:

a.      przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.      aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia,

c.       osobistego przyczyniania się do realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,

d.      terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń              obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

Art. 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 

a.      dobrowolnego wystąpienia, śmierci członka. Zarząd uchwałą stwierdza         wygaśnięcie       członkostwa.

b.      skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich          oraz działania na       szkodę Stowarzyszenia. Zarząd może skreślić członka w         przypadku zalegania z opłatą       składek członkowskich przez okres        dłuższy niż sześć miesięcy po upływie roku       kalendarzowego za, który           należy się składka. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia       przysługuje           odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art. 15. Władzami Stowarzyszenia są:

 

a.      Walne Zgromadzenie,

b.      Zarząd,

c.    Komisja Rewizyjna,

d.      Sąd Koleżeński.

 

Art. 16. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Nie można łączyć funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia.

 

Art. 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw szczegółowych przewidzianych w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków w pierwszym             terminie, lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością, przy udziale, co najmniej połowy członków. W ten sam sposób podejmowane są uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu przekazanym członkom o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

 

Art. 18. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia i może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 

Art. 19. Walne Zgromadzenie (zwyczajne) zbiera się przynajmniej raz do roku.

 

Art. 20.

1.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy w       miarę potrzeby. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być także   zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,       lub co najmniej 1/4     liczby członków Stowarzyszenia. Uprawniony podmiot składa wniosek do       Zarządu.

2.      W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w art. 21 pkt 2 takie Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

 

Art. 21.

1.     O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                    Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co                 najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem.

2.     Zarząd wyznacza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni od       daty zgłoszenia wniosku, wskazując w zawiadomieniu o terminie, miejscu i           porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie         członków następuje listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej

            14 dni przed Zgromadzeniem.


 

 

Art. 22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a.      wyznaczanie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,

b.      uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i innych obowiązujących      członków Stowarzyszenia aktów wewnątrz-organizacyjnych,

c.       przyjmowanie członków honorowych do Stowarzyszenia;

d.      uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych,

e.       rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych     organów Stowarzyszenia,

f.       udzielanie Zarządowi absolutorium, zatwierdzanie bilansu sprawozdania       finansowego.

g.      zmiana statutu,

h.      rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i od uchwał           Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie,

i.        podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

j.        tworzenie stałych i doraźnych komisji programowych Stowarzyszenia,

k.      ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

l.        podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

m.    uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia.

n.      wybór członków Zarządu w tym imiennie Prezesa Zarządu, Komisji   Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnianie ich składów, jak   również odwoływanie ww. władz;

o.      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych,

p.      sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów

 

Art. 23. W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd wyznacza niezwłocznie drugi termin Walnego Zgromadzenia. Informacja o możliwości wyznaczenia drugiego terminu zostanie zawarta w pismach zawiadamiających o Walnym Zgromadzeniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

Art. 24. Uchwały dotyczące zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz      muszą             zapaść większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pozostałych sprawach zapadają zwykłą większością głosów;

 

ZARZĄD

 

Art. 25. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 7 członków tj. Prezesa wybieranego imiennie przez Walne             Zgromadzenie, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków. Na swoim pierwszym             posiedzeniu nowo wybrany Zarząd konstytuuje się poprzez wybór dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

 

Art. 26. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej, innych         organizacji i stowarzyszeń.

 

Art. 27. Dla ważności czynności dokonywanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest złożenie oświadczenia przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

 

Art. 28. Do kompetencji Zarządu należy, obok spraw opisanych w Art. 26:

a.      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

b.      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

c.       powoływanie grup roboczych i zespołów oraz zatwierdzanie planów ich        pracy,

d.      przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o przyjęcie w poczet         członków honorowych Stowarzyszenia,

e.       podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku              ruchomego Stowarzyszenia,

f.       przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia za wyjątkiem członków    honorowych.

g.      uchwalenie zasad powołania biura Stowarzyszenia,

h.      powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia.

Art. 29. Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku najpóźniej do dnia 30 czerwca.

 

Art. 30. Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

 

Art. 31. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Stowarzyszenia a w razie jego niedyspozycji jeden z  Wiceprezesów, odbywają się one w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W     posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zaproszeni przez Prezesa goście.

 

Art. 32. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Stowarzyszeniem może zatrudniać niezbędny             personel. Prace biura nadzoruje Prezes Stowarzyszenia.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Art. 33. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z trzech do pięciu członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.


Art. 34. Zadaniem Komisji jest:

a.kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności        działalności finansowo -   gospodarczej, pod względem celowości i          rzetelności,

b.      występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami      wynikającymi z ustaleń    kontrolnych,

c. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień,

d.      składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Art. 35. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Sądu wybiera ze swego składu Sąd Koleżeński.

 

Art. 36. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw wynikających  z nieprzestrzegania przez członków Statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

 

Art. 37. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Art. 38. Działanie Sądu określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Sąd składa doroczne sprawozdanie z działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 


 

 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE

 

Art. 39. Odziały powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Oddział na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, określając zasięg terytorialny Oddziału, siedzibę i    regulamin. Na określonym obszarze może działać wyłącznie jeden Oddział. Oddział korzysta z osobowości prawnej Stowarzyszenia.

 

Art. 40.

 

1.     Władzami Oddziału są:

 

a.      Walne Zebranie Członków Oddziału,

b.      Zarząd Oddziału.

 

2.     Postanowienia art. 17 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 41. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 

a.      uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami      Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

b.      określanie struktury wewnętrznej Oddziału,

c.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu      Oddziału.

d.      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

e.       wybór  od 3 do 5 członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Oddziału       wybieranego imiennie przez Walne Zebranie Członków Oddziału,          Sekretarza i Skarbnika,

f.       podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania     Członków Oddziału.

 

Art. 42. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału artykuły 18, 19 i 21 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 43.

 

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Oddziału.

2.      Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.      Uprawniony podmiot składa wniosek do Zarządu Oddziału.

4.      W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału przez Zarząd Oddziału w terminie określonym w ust. 2 takie Zebranie może zwołać Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna.

 

 

Art. 44.

 

1.     Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes lub Sekretarz nie rzadziej niż raz              na 3 miesiące. Do posiedzeń Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio art.31.

 

2.     Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 

a.      kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i         uchwałami władz Stowarzyszenia,

b.      reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu

c.       organizowanie prac gwarantujących sprawne funkcjonowanie Oddziału.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art. 45. Na majątek Stowarzyszenia mogą składać się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

Art. 46.  Fundusze Stowarzyszenia stanowią :

a.      wpisowe i składki członkowskie,

b.      dotacje i subwencje,

c.       wpływy z działalności statutowej,

d.      darowizny, zapisy.

e.       wpływy z działalności gospodarczej.

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

Art. 47. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić poprzez przyjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w celu jej podjęcia.

 

Art. 48. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art.47 określi w uchwale cel, na który             przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenie i powoła komisję likwidacyjną.

 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE

Art. 39. Odziały powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Oddział na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, określając zasięg terytorialny Oddziału, siedzibę i    regulamin. Na określonym obszarze może działać wyłącznie jeden Oddział. Oddział korzysta z osobowości prawnej Stowarzyszenia.

Art. 40.

1.     Władzami Oddziału są:

a.      Walne Zebranie Członków Oddziału,

b.      Zarząd Oddziału.

2.     Postanowienia art. 17 stosuje się odpowiednio.

Art. 41. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

a.      uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami      Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

b.      określanie struktury wewnętrznej Oddziału,

c.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu      Oddziału.

d.      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

e.       wybór  od 3 do 5 członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Oddziału       wybieranego imiennie przez Walne Zebranie Członków Oddziału,          Sekretarza i Skarbnika,

f.       podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania     Członków Oddziału.

Art. 42. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału artykuły 18, 19 i 21 stosuje się odpowiednio.

Art. 43.

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Oddziału.

2.      Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.      Uprawniony podmiot składa wniosek do Zarządu Oddziału.

4.      W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału przez Zarząd Oddziału w terminie określonym w ust. 2 takie Zebranie może zwołać Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna.

Art. 44.

1.     Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes lub Sekretarz nie rzadziej niż raz              na 3 miesiące. Do posiedzeń Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio art.31.

2.     Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a.      kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i         uchwałami władz Stowarzyszenia,

b.      reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu

c.       organizowanie prac gwarantujących sprawne funkcjonowanie Oddziału.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art. 45. Na majątek Stowarzyszenia mogą składać się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

Art. 46.  Fundusze Stowarzyszenia stanowią :

a.      wpisowe i składki członkowskie,

b.      dotacje i subwencje,

c.       wpływy z działalności statutowej,

d.      darowizny, zapisy.

e.       wpływy z działalności gospodarczej.

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

Art. 47. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić poprzez przyjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w celu jej podjęcia.

 

Art. 48. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art.47 określi w uchwale cel, na który             przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenie i powoła komisję likwidacyjną.


 

 

Przyjęto dnia 22 czerwca roku 2006

w przesławnym mieście Łodzi

na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim

w domu braci akademickiej na Piotrkowskiej 77